MPZP Gminy Tomice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Zmiana Studium

Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego


BIP - Tomice
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Tomice

Wrota
Wrota Małopolski

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Prasa Online


Informator parafialny wadowickich dekanatów

Wiadomości Powiatu WadowickiegoWiadomości regionalne z Dziennika Polskiego


Licznik
Dzisiaj:41
Ten miesiąc:9567
Ten rok:9567
Ogólnie:751470

Od dnia 06.02.2004

Kto jest Online
Brak zarejestrowanych użytkowników

Hej - Anonimie
Zarejestruj się tutaj
Stronę ogląda :
0 gość(i)
36 użytkownik(ów)

PRACE DYPLOMOWE STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI
(Data publikacji 14-Lut-2014, Odsłon: 1235, RecenzjaDrukuj wszystko Drukuj aktualną stronę

1) Adamski Grzegorz. Wykorzystanie formatu SVG do wykonania mapy drogowej gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Głównym założeniem pracy było przedstawienie formatu SVG jako potencjalnego uniwersalnego formatu grafiki wektorowej. W tym celu wykonana została mapa drogowa gminy Tomice za pomocą wolnego oprogramowania graficznego INKSCAPE.

2) Adamski Grzegorz. Opracowanie mapy tematycznej z wykorzystaniem formatu SVG. Praca magisterska, Kraków 2013. Głównym celem pracy było opracowanie mapy tematycznej gminy Tomice. Nacisk położony został, na wykorzystany w tym procesie, format grafiki wektorowej SVG. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje podstawowe informację teoretyczne dotyczące prezentacji obrazu komputerowego, redakcji map tematycznych, systemów informacji przestrzennych oraz języków znaczników. Druga część pracy obejmuje szczegółowy opis prac wykonanych w ramach redakcji mapy drogowo-turystycznej gminy Tomice. Przedstawiono możliwości darmowego oprogramowania na licencji OpenSource - Inkscape obsługującego format dokumentów SVG. Część ta zawiera również obraz wykonanej mapy stanowiący integralny załącznik do niniejszej pracy.

3) Antosik Izabela. Analiza porównawcza polityki przestrzennej w gminie podmiejskiej i rolniczej. Praca inżynierska, Kraków 2014. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Przedmiotem pracy było porównanie charakterystyki przestrzennej gminy Tomice i Sułoszowa, z których jedna jest typowo rolniczą, druga zaś podmiejską. Przedstawiono analizę struktury obszarowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, a także długość i rozmieszczenie obszarów zajętych pod drogi.

4) Chmaj Karolina. Metody prezentacji danych statystycznych przy użyciu narzędzi GIS - gmina Tomice na tle powiatu wadowickiego. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Przedmiotem pracy było ukazanie różnych metod prezentacji danych statystycznych przy użyciu narzędzi GIS na przykładzie powiatu wadowickiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Tomice. W efekcie końcowym otrzymano pięć map zawierających różnorodne metody prezentacji kartograficznej.

5) Haśkiewicz Gabriela. Obliczanie linii trendu zabudowy i zainwestowania terenu na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem pracy była analiza ilościowa oraz przestrzenna procesu zmian w zagospodarowaniu i zabudowie terenów w gminie Tomice, z wykorzystaniem programu Quantum GIS. Opracowanie obrazuje rodzaj ekspansji zabudowy występujący w gminie, z rozbiciem na poszczególne sołectwa i ich rozwój na przestrzeni lat. W efekcie powstała mapa cyfrowa przestrzennej klasyfikacji budynków w gminie.

6) Hernik Katarzyna. Analiza obszarów budowlanych w aspekcie elementów zainwestowania terenu na przykładzie gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było zebranie danych, wykonanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania Quantum GIS i wskazanie problemów związanych z rozwojem sieci infrastruktury technicznej na terenie gminy Tomice. Wykonanie analiz statystycznych i przestrzennych pozwoliło na zaprezentowanie gminy pod kątem inwestycji na tle powiatu i podregionu, oraz wyznaczenie obszarów najkorzystniejszych do lokalizacji inwestycji w zależności od odległości od sieci infrastruktury technicznej. Przeprowadzone analizy pozwoliły określić, iż dokumenty planistyczne obowiązujące w gminie zawierają racjonalne rozwiązania dotyczące lokalizacji terenów przeznaczonych pod zabudowę, natomiast gmina Tomice stanowi atrakcyjny teren dla lokalizacji inwestycji.

7) Knap Antoni. Zasięg oddziaływania usług społecznych na przykładzie gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było ukazanie oddziaływań usług społecznych występujących na terenie gminy Tomice na jej mieszkańców oraz scharakteryzowanie obrębu na podstawie ilości oraz istotności usług tam występujących. Do przeprowadzania analiz posłużono się narzędziami GIS. W efekcie opracowano cyfrową mapę rozmieszczenia usług społecznych w gminie.

8) Kołtuniuk Karol. Publikowanie danych przestrzennych za pomocą HTML. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dotyczy problematyki udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Przedstawiony jest w niej proces powstawania aplikacji internetowej umożliwiającej publikację danych przestrzennych w sposób prosty a zarazem atrakcyjny dla odbiorcy. Do stworzenia opracowania wykorzystano technologię GIS. Obszarem badań był fragment miejscowości Tomice. Głównym celem pracy było udowodnienie, iż darmowe oprogramowanie jest wystarczające do wygenerowania interaktywnej mapy internetowej.

9) Mrowiec Alicja. Analiza terenów inwestycyjnych w latach 2009-2013. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem pracy było wykazanie, iż następujące w kolejnych latach opracowania planistyczne w gminie Tomice coraz bardziej powiększają tereny inwestycyjne i mieszkaniowe. Praca miała za zadanie ukazanie rodzajów terenów, które rozwinęły się najbardziej oraz tych najmniej rozwiniętych. Przedstawić miała również relacje w tej tematyce pomiędzy poszczególnymi sołectwami.

10) Patron Karol. Analiza i ocena systemu drogowego w gminie Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2014. Celem pracy było wykazanie, że za pomocą Systemu Informacji Przestrzennej możliwe jest utworzenie szeregu warstw wektorowych, które w efekcie pozwoliły na przeprowadzenie analiz i statystyk dotyczących sieci drogowej w gminie Tomice. Na mapach cyfrowych zaprezentowane zostały parametry sieci drogowej. Przeprowadzone analizy dotyczyły podziału dróg na kategorie, a także pod względem nawierzchni jaka je pokrywa. Ponadto sklasyfikowano urządzenia infrastruktury drogowej oraz zaprezentowano statystykę dotyczącą średniej liczby zjazdów z kilometra drogi, z podziałem na ich kategorie.

11) Pompka Damian. Empiryczne oszacowanie wartości nieruchomości w gminie Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem pracy było wygenerowanie cyfrowej mapy, zawierającej oszacowane empiryczne wartości jednostkowe nieruchomości. Obszar opracowania obejmował gminę Tomice. Do osiągnięcia celu wykorzystano technologie GIS. Oprogramowaniem użytym do opracowania był Quantum GIS. W efekcie uzyskano wektorową mapę zawierającą informacje o średnich wartościach nieruchomości na terenie gminy Tomice.

12) Półchłopek Łukasz. Opracowanie ekwidystant czasowych komunikacji zbiorowej w gminie. Praca inżynierska, Kraków 2014. Celem pracy było wykazanie, że warstwa tematyczna Systemu Informacji Przestrzennej może przygotować kompletne rozwiązanie dostępu do komunikacji zbiorowej oraz wykonać szereg analiz. Przedstawiono w ujęciu teoretycznym pojęcia związane z funkcjonowaniem i dostępnością transportu. Dokonano kategoryzacji dróg wraz z przystankami w gminie Tomice. Przy użyciu programu Quantum Gis wygenerowano warstwę wynikową, która była podstawą analizy. Określono ilość budynków potencjalnych klientów znajdującą się w jednej z trzech ekwidystant czasowych komunikacji zbiorowej. Dokonano również oceny dostępności komunikacyjnej sołectwa Radocza.

13) Słomska Kamila. Inwentaryzacja wybranych elementów infrastruktury drogowej na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Praca przedstawia inwentaryzację elementów infrastruktury drogowej (wjazdów na posesje) w sołectwach Lgota i Witanowice. Celem pracy było podkreślenie roli inwentaryzacji elementów stanu istniejącego w celu lepszej analizy uwarunkowań rozwoju dla potrzeb opracowań planistycznych. Wykonana inwentaryzacja stanowiła podstawę do utworzenia systemu informacji przestrzennej dla gminy Tomice. Inwentaryzacja została przeprowadzona przy użyciu GPS. Zinwentaryzowano typ zjazdu, rodzaj nawierzchni, szerokość zjazdu. Odnotowana została informacja dotycząca położenia zjazdu w geodezyjnym układzie odniesienia, oraz fakt czy zjazd jest połączony z przepustem drogowym. W oprogramowaniu Quantum GIS dokonano obróbki danych oraz przedstawiono wyniki inwentaryzacji w formie graficznej.

14) Swolany Katarzyna. Charakterystyka terenów mieszkaniowych gmin Tomice i Sułoszowa w kontekście procesów suburbanizacji. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem opracowania było stworzenie sześciu wskaźników, których porównanie pozwoliło stwierdzić, iż sołectwo Tomice pełni rolę określaną powszechnie "sypialnią miasta", w tym przypadku Wadowic oraz że jest możliwe określenie charakteru efektów procesów suburbanizacji na danym terenie z wykorzystaniem wyłącznie narzędzi GIS. Opracowano następujące wskaźniki: powierzchnia terenów mieszkaniowych, liczba działek z przeznaczeniem na tereny mieszkaniowe, powierzchnia terenów mieszkaniowych zajęta przez budynki mieszkalne, liczba budynków o funkcji mieszkalnej, liczba budynków o funkcji gospodarczej, powierzchnia terenów rolnych.

15) Szeląg Piotr. Inwentaryzacja obiektów wydłużonych infrastruktury drogowej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminie. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem pracy było pokazanie na przykładzie gminy Tomice jak duży wpływ ma infrastruktura drogowa na planowanie przestrzenne w gminie. Przebadano reprezentatywną część dróg gmin przy użyciu GPS.W wyniku dokonanych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz interpretacji uzyskanych danych otrzymano całościowy obraz stanu infrastruktury drogowej w gminie Tomice.

16) Śnieżek Aleksandra. Opłata planistyczna jako dochód własny gminy na przykładzie gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2014. Praca dostępna w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem pracy była próba symulacji dochodów wynikających z pobierania opłaty planistycznej gminy Tomice z uwzględnieniem obowiązującego na jej terenie planu zagospodarowania przestrzennego. Proces pobierania renty przedstawiono na przykładzie wsi Tomice.

17) Tryka Paweł. Metoda analizy rozwoju strefy mieszkaniowej w gminie Tomice i jej zastosowanie w planowaniu przestrzennym. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem opracowania było stworzenie warstwy wektorowej zawierającej istotne dane na temat budynków dzięki, której możemy ocenić rozwój strefy mieszkaniowej w gminie Tomice. Praca ukazała obecny trend dotyczący lokalizacji nowych domów w ostatnich latach. Założona hipoteza w pracy, iż liczba nowo powstałych budynków mieszkalnych na wsiach znacznie wzrasta od początku XX wieku, została poparta przez dane zawarte w opracowaniu wygenerowane za pomocą programu Quantum GIS. W pracy porównano ilości nowo powstałych budynków w poszczególnych sołectwach oraz przedziałach czasowych.

18) Urbanek Justyna. Gminna ewidencja zabytków jako przykład systemu informacji przestrzennej. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było utworzenie bazy zabytków nieruchomych na terenie gminy Tomice dla gminnej ewidencji zabytków stanowiącej część składową systemu informacji przestrzennej gminy. Położenie zabytków w terenie ustalono za pomocą urządzenia GPS, pozyskane dane opracowano w programie Quantum Gis i wykonano mapę cyfrową rozmieszczenia zabytków w gminie Tomice.

19) Warżała Michał. Opracowanie systemu ewidencji infrastruktury technicznej gminy Tomice przy pomocy narzędzi GIS. Praca inżynierska, Kraków 2012. Praca ukazała proces powstawania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w oparciu o narzędzia wykorzystywane w GIS na przykładzie gminy Tomice. Omówione zostały wszystkie etapy tworzenia takiej ewidencji. Szczegółowym analizom poddano proces skanowania map analogowych, następnie kalibracji ich rastrowych odpowiedników, wektoryzacji oraz tworzenia struktury bazy danych wraz z wszystkimi atrybutami i ich wartościami.

20) Wielgus Bartłomiej. Obszarowy udział terenów zainwestowanych przeznaczonych pod różne cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Praca inżynierska, Kraków 2013. Celem pracy było utworzenie warstw wektorowych zawierających informacje o sieciach uzbrojenia terenu, które wzbogacają system informacji przestrzennej gminy Tomice. Ukazane zostało praktyczne zastosowanie warstw infrastruktury wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacyjnej, które mogą zostać wykorzystane do zarządzania sieciami uzbrojenia terenu planując ich rozbudowę czy też modernizację.

21) Żurek Grzegorz. Ustalenie wskaźników zainwestowania gminy Tomice. Praca inżynierska, Kraków 2012. Celem pracy było utworzenie warstw wektorowych zawierających informacje dotyczące sieci uzbrojenia terenu (na podstawie inwentaryzacji), a następnie poddanie ich analizie zmierzającej do ustalenia wskaźników zainwestowania w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Stworzone analizy przedstawiają potencjał gminy pod względem uzbrojenia terenu, wskazują jego silne jak i słabe strony.

[Powrót do działu Współpraca z UR | Powrót do spisu działów ]

PostNuke Powered Site, Hosting - www.intermania.pl
Wszystkie loga, znaki handlowe oraz skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli.
Copyright(C) Urząd Gminy Tomice
Administrator - Grzegorz Łopatecki
e-mail: sor.gmina@tomice.pl
page rank